جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ابحاث علم اللغات > تدوین المعاجم

مرجح

تدوین المعاجم  

نامرجح

  • تالیف المعاجم
  • تالیف معاجم اللغات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154329

این مفهوم را دانلود کن: