جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآیندهای آوایی > قلب (آواشناسی)

مرجح

قلب (آواشناسی)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154332

این مفهوم را دانلود کن: