جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Қоидаҳои сохтори ибора  

نامرجح

  • قاعده های ساختار عباره
  • қавоъэдэ гурӯҳэ сохтӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154333

این مفهوم را دانلود کن: