جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

دستور گشتاری (fa) > трансформатсия ( забоншиносӣ)

مرجح

трансформатсия ( забоншиносӣ)  

نامرجح

  • تْرَنْسْفورمَتسیه (زبان شناسی)
  • гаштор

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154340

این مفهوم را دانلود کن: