جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللهجات المحلیة > اللهجة اللریة

مرجح

اللهجة اللریة  

نامرجح

  • لری
  • لهجة اللریة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154344

این مفهوم را دانلود کن: