جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > گویش ها

مرجح

گویش ها  

نامرجح

  • بوم گویش ها

یادداشت دامنه

  • ب‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ظی‌ و دس‍ت‍وری‌ و واژگ‍ان‍ی‌ گ‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ اطلاق‌ م‍ی‌ ش‍ود.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154345

این مفهوم را دانلود کن: