جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

المراحل النحویة > کتابةالمبتدأ

مرجح

کتابةالمبتدأ  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154349

این مفهوم را دانلود کن: