جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Processes of Syntax > Complement

مرجح

Complement  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154351

این مفهوم را دانلود کن: