جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفصائل النحویة > الوجه > صیغةالمبنی للمجهول

مرجح

صیغةالمبنی للمجهول  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154352

این مفهوم را دانلود کن: