جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистика > دستور زبان (fa) > نحو (fa) > Парадигматическая осъ

مرجح

Парадигматическая осъ  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154354

این مفهوم را دانلود کن: