جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفصائل النحویة > الوجه > حالةالمبنی للمعلوم

مرجح

حالةالمبنی للمعلوم  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154366

این مفهوم را دانلود کن: