جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

маьлум  

نامرجح

  • معلوم
  • маълӯм

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154366

این مفهوم را دانلود کن: