جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برنامه ریزی زبان > معیارسازی زبان

مرجح

معیارسازی زبان  

نامرجح

  • استانداردسازی زبان
  • هنجارسازی زبان

یادداشت دامنه

  • ان‍ت‍خ‍اب‌ زب‍ان‌ م‍ع‍ی‍ار و ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ال‍گ‍وه‍ا و ص‍ورت‌ ه‍ای‌ ت‍ل‍ف‍ظی‌ -ام‍لای‍ی‌ و دس‍ت‍وری‌ آن‌ .

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154373

این مفهوم را دانلود کن: