جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العلاقات النحویة > المفعول > المفعول غیرالمباشر

مرجح

المفعول غیرالمباشر  

نامرجح

  • المفعول
  • حالةالدیتیف
  • مفعول غیرالصریح
  • مفعول غیرالمباشر

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154376

این مفهوم را دانلود کن: