جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

قواعد گروه ساختی > مقولات گروهی

مرجح

مقولات گروهی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154381

این مفهوم را دانلود کن: