جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > المدارس اللغویة > مدرسةالأنتاج و التحویل

مرجح

مدرسةالأنتاج و التحویل  

نامرجح

  • نظریة جامسکی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154384

این مفهوم را دانلود کن: