جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

مدرسة جنیفا  

نامرجح

  • نظریة سوسور

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154385

این مفهوم را دانلود کن: