جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > المدارس اللغویة > مدرسة کوبنهاجن

مرجح

مدرسة کوبنهاجن  

نامرجح

  • نظریة یلمسلف

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154388

این مفهوم را دانلود کن: