جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > المدارس اللغویة

مرجح

المدارس اللغویة  

نامرجح

  • مدارس اللغویة
  • نظریات علم اللغة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154390

این مفهوم را دانلود کن: