جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Нисбияти забонӣ  

نامرجح

  • نسبیت زبانی
  • Нэсбиятэ забонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154401

این مفهوم را دانلود کن: