جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی > آواشناسی تولیدی > واحدهای زبرزنجیری

مرجح

واحدهای زبرزنجیری  

یادداشت دامنه

  • آن‌ دس‍ت‍ه‌ از م‍ش‍خ‍ص‍ه‌ ه‍ای‌ آوای‍ی‌ ک‍ه‌ در واح‍ده‍ای‌ زن‍ج‍ی‍ری‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ن‍ج‍ن‍د و ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا ب‍ی‍ش‌ از ی‍ک‌ واح‍د زن‍ج‍ی‍ری‌ ت‍ول‍ی‍د ن‍م‍ی‌ ش‍ون‍د.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154420

این مفهوم را دانلود کن: