جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

وضع المفردات  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154422

این مفهوم را دانلود کن: