جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اجتماع اللغات > صراع اللغات > الاقتراض > الاقتراض الفونولوجی

مرجح

الاقتراض الفونولوجی  

نامرجح

  • اقتراض الفونولوجی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154429

این مفهوم را دانلود کن: