جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Grammatical Categories > Mode (linguistics)

مرجح

Mode (linguistics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154434

این مفهوم را دانلود کن: