جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Грамматические категории > Наклонение (грам.)

مرجح

Наклонение (грам.)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154434

این مفهوم را دانلود کن: