جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

صیاغةالمرادفات  

نامرجح

  • صنع النموذج

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154438

این مفهوم را دانلود کن: