جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > زبان شناسی رایانه ای > زبان های نشانه گذاری

مرجح

زبان های نشانه گذاری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694294

این مفهوم را دانلود کن: