جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

Забоншиносӣ > Забоншиносии компютерӣ > زبان های نشانه گذاری (fa)

مرجح

زبان های نشانه گذاری (fa)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694294

این مفهوم را دانلود کن: