جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Translation Methods > Indirect Method > Transposition Shift

مرجح

Transposition Shift  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1697524

این مفهوم را دانلود کن: