جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات دستوری > جهت (دستور زبان) > حالت متعدی (زبان شناسی)

مرجح

حالت متعدی (زبان شناسی)  

نامرجح

  • حالت گذرا (زبان شناسی)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1708918

این مفهوم را دانلود کن: