جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

عبورية  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1708918

این مفهوم را دانلود کن: