جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات واژگانی > صفت > ترکیب های وصفی

مرجح

ترکیب های وصفی  

اعم

نامرجح

  • گروه صفتی
  • گروه وصفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1709027

این مفهوم را دانلود کن: