جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > زبان شناسی توصیفی

مرجح

زبان شناسی توصیفی  

نامرجح

  • زبان شناسی ایستا
  • زبان شناسی همزمانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa257509

این مفهوم را دانلود کن: