جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله > جمله ساده

مرجح

جمله ساده  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa520477

این مفهوم را دانلود کن: