البحث في المفردات

لغة المحتوى

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های پیکارسک

المصطلح المفضل

داستان های پیکارسک  

مفهوم أوسع

تبصرة توضيحية

  • ‏‫ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ اص‍ل‍ی‌ در ای‍ن‌ داس‍ت‍ان‌ م‍ع‍م‍ولا آدم‍ی‌ ب‍ی‌‌ه‍وی‍ت‌ و آواره‌ و ب‍ا ه‍وش‌ و در ع‍ی‍ن‌ ح‍ال‌ زی‍رک‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ش‌ ب‍ه‌‌ن‍درت‌ دس‍ت‍خ‍وش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ی‌‌ش‍ود.م‍وض‍وع‌ پ‍ی‍ک‍ارس‍ک‌ ب‍ر م‍ح‍ور گ‍ری‍زه‍ا و م‍اج‍راه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ دور م‍ی‌‌زن‍د.‬

ينتمي إلى المجموعة

بلغات أخرى

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155092

تحميل هذا المفهوم: