جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأدب الأرمینی  

نامرجح

  • أدب الأرمینی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154931

این مفهوم را دانلود کن: