جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > الأدب الشعبی

مرجح

الأدب الشعبی  

نامرجح

  • آداب شفویة
  • أدب الشعبی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154964

این مفهوم را دانلود کن: