جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الأسالیب الادبیة  

نامرجح

  • المکاتب الأدبیة
  • أسالیب الادبیة
  • مکاتب الأدبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155134

این مفهوم را دانلود کن: