جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

السجع  

نامرجح

  • التسجیع
  • تسجیع
  • سجع

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155137

این مفهوم را دانلود کن: