جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الشعر الغنائی  

نامرجح

  • الشعر التغزلی
  • شعر التغزلی
  • شعر الغنائی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155164

این مفهوم را دانلود کن: