جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > انواع الادب > القصیدة > التجرد من الاستعارة

مرجح

التجرد من الاستعارة  

نامرجح

  • تجرد من الاستعارة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155178

این مفهوم را دانلود کن: