جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ال‍ن‍ق‍ض‌  

نامرجح

  • ن‍ق‍ض‌

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155293

این مفهوم را دانلود کن: