جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Comparative Literature

مرجح

Comparative Literature  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154947

این مفهوم را دانلود کن: