جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Story > Novelette

مرجح

Novelette  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155090

این مفهوم را دانلود کن: