جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Story > Adventure Stories

مرجح

Adventure Stories  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155096

این مفهوم را دانلود کن: