جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Story > Short Stories

مرجح

Short Stories  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155105

این مفهوم را دانلود کن: