جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

... > Literature > Literary Devices > Rhetorics > Embellishment > Epizeuxis > ردالمطلع (fa)

مرجح

ردالمطلع (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155118

این مفهوم را دانلود کن: