جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Persian Poetry > Narrative Poetry

مرجح

Narrative Poetry  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155161

این مفهوم را دانلود کن: