جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Devices

مرجح

Literary Devices  

اعم

نامرجح

  • Figures of Speech

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155172

این مفهوم را دانلود کن: