جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

... > Literature > Literary Devices > Rhetorics > Figurative Language > Trope > Substitution of Material for the Thingmade

مرجح

Substitution of Material for the Thingmade  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155185

این مفهوم را دانلود کن: